Thông báo tạm ngưng hoạt động nhằm phòng chống dịch Covid-19