THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI & TUÂN THỦ CHỈ THỊ 10 CỦA UBND TP.HCM