Thông báo tạm ngưng hoạt động để nâng cấp toàn diện hệ thống